लालझाडी गाउँपालिकामा यहाँहरु लाई स्वागत छ |नागरिक वडापत्र २०७६

महालेखा नियंत्रक कार्यालय कोप्.सं. ०७६/०७७ न.नं. १८ मिति २०७६/९/४ को पत्रानुसार स्थानीय संचित कोष ब्यबस्थापन प्रणाली (SUTRA) मा प्राबिधिक समस्या आइ २०६७ मसिर १२ देखि २०६७ पुस ४ गते सम्मको तथ्यांक नोक्सान भएको र उक्त अबधिको तथ्यांक पुन: प्रबिस्त गर्नु पर्न     •

नागरिक बडापत्र
सेवा / सुबिधाआवश्यक कागजातसेवा शुल्क
घर जग्गा नामसारी सिफारिस
 • घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलेको निवेदन
 • निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • मृतक र निवेदकको विचको नाता प्रमाणीत प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
 • सर्जमिन मुचुल्
२५०/-
मोही लागत कट्टा सिफारिस
 • मोहि लागत कट्टा हुनुपर्ने पूर्ण विवरणको निवेदन
 • निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि
 • जग्गाको प्रमाणित नापी नक्सा
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिक
२५०/-
घरकायम सिफारिस
 • घरकायम सिफारिस पाउ भन्ने सम्बन्धी निवेदन
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • सम्बन्धित जग्गाको लालपुर्जाको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 • स्थलगत प्रतिवेदन
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ती
५००/-
छात्रवृत्ति सिफारिस
 • निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • घर भएमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिद/ व्यवसाय भएमा व्यवसाय कर तिरेको रसिद
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि |
२५०/-
विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति सिफारिस
 • निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि |
नि:शुल्क
अपाङ्ग सिफारिस
 • निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • कुन प्रकारको शारीरिक अपाङ्गता हो सो सम्बन्धी मेडिकल सुपरीटेन्डेन्टको सिफारिस
 • व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने वा सम्बन्धित कर्मचारीको प्रतिवेदन |
नि:शुल्क
अस्थायी बसोबास सिफारिस
 • निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र बसोबास गर्ने घर नम्बर, टोल, मार्ग वा बाटोको नाम
 • बहालमा बसेको भए घरधनिको सनाखत मुचुल्का र निजको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • कर्मचारीको हकमा हाल कार्यरत रहेको कार्यालयको पत्
स्वदेशी २५०/- विदेशी ५००/-
स्थायी बसोबास सिफारिस
 • निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • बसाईं सराईको हकमा बसाई दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 • जग्गाधनि प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि |
२५०/-
नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस
 • निवेदन पत्र र आमा/बुबाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको  प्रतिलिपि
 • जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • विवाहित महिलाको हकमा पति/आमा/बुबाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • चारित्रीक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (विद्यार्थीको
१००
अंगिकृत नागरिकता सिफारिस
 • निवेदन पत्र र अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेको स्पष्ट आधार
 • साविक मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको वा परित्याग गर्न कारवाहि चलाएको पुस्टि गर्ने
 • नेपालमा १५ वर्षदेखी कुनै व्यवसाय वा काम गरि बसेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
१५००/-
आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित
 • निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • जग्गाधनि प्रमाण पुर्जा
 • आयश्रोत भए आयश्रोत खुल्ने कागजात
 • अन्य आवश्यक कागजात
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर बहाल कर तिरेको रसिद वा क
१०००/-
आर्थिक अवस्था कमजोर वा विपन्नता प्रमाणीत
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र
 • आर्थिक अवस्था कमजोर भएको पुष्टी हुने कागजात |
नि:शुल्क
बिद्धुत जडान सिफारिस
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र
 • जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रमाणीत प्रतिलिपि
 • हक भोगेको श्रोत खुल्ने कागजात
 • नक्सा पास नामसारी नक्सा भएको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि
 • अन्य कागजातहरु
 • चालु आ.व. सम्
२५०/-
धारा जडान सिफारिस
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र
 • नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर नि
२५०/-
जिवित रहेको सिफारिस
 • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र
 • स्वयं व्यक्ति उपस्थिक हुनु पर्ने
 • दुई प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको काग
२५०/-
दुवै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारिस/फरक जन्म मिति संशोधन सिफारिस
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र
 • नाम फरक परेको पुष्टि गर्ने प्रमाणीत कागजातहरु
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
 • सम्बन्धित व्यक्त
२५०/-
जग्गा मुल्यांकन सिफारिस/प्रमाणित
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
 • जग्गाको आपसको चलन चल्तीको मूल्य प्रक्षेपण
 • हालसालै आसपासको खरिद बिक्री भएको भए सो प्रमाण वा सर्जमिन मुचुल्का
 • चालु आ.व. सम्मको
शैक्षिक प्रयोजनका लागी १५ पैसा (सय कडा) व्यापार र आय २५ पैसा |
व्यवसाय बन्द सिफारिस
 • आफ्नो व्यवसायको विस्तृत व्यहोरा सहितको निवेदन पत्र
 • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • चालु आ.व. सम्मको व्यवसाय नविकरण गरेको प्रमाणपत्रको सक्कल  
 • घर बहाल सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि
 • स्थलगत
२५०/-
व्यवसाय संचालन नभएको सिफारिस
 • व्यवसाय संचालन नभएको कारण सहित निवेदन पत्र
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्र  
 • आफ्नै घर भएमा चालु आ.वा. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको रसिद वा
२५०/-
व्यापारव्यवसाय नभएको सिफारिस
 • कारण सहितको निवेदन पत्र
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • स्थानिय तहको नाममा व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाण पत्र
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात 
 • सर्जमिन
२५०/-
करका दरहरु
सी.न.राजस्व शिर्षककर शुल्क रु.

1माछापालनरु। ७००
2वाख्रा पालनरु।७००
3वंगुर पालनरु। ७००
4गाई पालनरु। १२००
5भैसी पालनरु। १५००
6५०० भन्दा कम कुखुरा पाल्ने फर्मरु। ५००
7५०० देखि १००० सम्म कुखुरा पाल्ने फर्मरु। १०००
8१००० भन्दा बढी कुखुरा पाल्ने फर्मरु। १५००
9सामान्य भांडा पसलरु। ५००
10ख श्रेणीमा पर्ने भांडा पसलरु। ८५०
11क श्रेणीमा पर्ने (सजावट तथा उपहारका सामान समेत राखेको ) भांडा पसलरु। १५५०
12ख श्रेणीमा पर्ने अडियो, भिडियो क्यासेट बिक्री तथा मर्मतरु। ८००
13क श्रेणीमा पर्ने अडियो, भिडियो क्यासेट बिक्री तथा मर्मतरु। १०००
14साइकल सोरुमरु। १५००
15मोटरसाइकल सोरुमरु। ५०००
16पावर टेलर सोरुमरु। ६०००
17चार पांग्रे गाडी सोरुमरु। ८०००
18रेडियो, घडी मात्र राखेको सामान्य पसलरु। ५००
19सामान्य किसीमको कम्प्यूटर, मोबाइल, टि.भी., रेडियो, घडी तथा अन्य विद्युतीय सामान बेच्ने पसल÷इलेक्ट्रोनिक्स पसलरु। १०००
20मध्यम स्तरको पसल (कम्प्यूटर, टि.भी.,रेफ्रिजेटर, एसि, फ्रिज आदिमध्ये कुनै एककोे डिलर भएता पनि सानो पसल )रु। २५००
21उच्च स्तरको पसल – कम्प्यूटर, टि.भी.,रेफ्रिजेटर, एसि, फ्रिज आदिको डिलर तथा ठुलो÷होलसेल पसलरु। ३०००
22प्लाष्टिकजन्य खुद्रा पसलरु। १०००
23प्लाष्टिकजन्य थोक पसलरु। ११००
24टेन्ट हाउस सामान्य स्तरकोरु। ८००
25टेन्ट हाउस उच्च स्तरकोरु। १०००
26सामान्य घुम्ती कांचो कपडा , रेडिमेड फेन्सी तथा जुत्ता, चप्पल पसल र टेन्ट हाउसरु। ३००
27बिक्री कक्षमात्र भएको कांचो कपडा , रेडिमेड फेन्सी तथा जुत्ता, चप्पल पसल र टेन्ट हाउसरु। १३००
28बिक्री कक्षको अतिरिक्त गोदाम समेत रहेको कांचो कपडा , रेडिमेड फेन्सी तथा जुत्ता, चप्पल पसल र टेन्ट हाउसरु। २०००
29गोदाम समेत रहेको थोक कांचो कपडा , रेडिमेड फेन्सी तथा जुत्ता, चप्पल पसल र टेन्ट हाउसरु। २५००
30सामान्य घुम्ती पसलरु। २००
31सानो बिक्री कक्षमात्र भएको किराना तथा खाद्य पसलरु। ३००
32बिक्री कक्षमात्र भएको किराना तथा खाद्य पसलरु। ६००
33बिक्री कक्षको अतिरिक्त गोदाम समेत राखेको किराना तथा खाद्य पसलरु। १०००
34थोक खाद्य पसलरु। २०००
35सेवा मूलक सामान्य कुटानी पिसानीरु। १२५
36आयमूलक आफै उत्पादन गर्ने मिलरु। २००
37तरकारी र फलफुल डोके पसलरु। १००
38तरकारी र फलफुल खुद्रा पसलरु। २५०
39तरकारी र फलफुल थोक पसलरु। ५००
40वेकरी उद्योग र वेकरी पसल दुवै गर्नेलाईरु। १०००
41वेकरी उद्योग र वेकरी पसल पसललाईरु। ४००
42वेकरी उद्योग र वेकरी पसल उद्योगलाईरु। ७००
43क श्रेणी स्टील, काठ फर्निचर, कार्पेट विक्रेतारु। २०००
44ख श्रेणी (सामान्य ग्रील मर्मत)रु। १०००
45क श्रेणी (ग्रील सटर निर्माण समेत)रु। २०००
46माछा, कुखुरा, हांस तथा अन्य पंछीको मासु बेच्ने पसलरु। १०००
47रांगा, खसी र वंगुर मध्य कुनै एकको मात्र मासु बेच्ने पसलरु। १५००
48एक भन्दा बढी आइटम राखी मासु बेच्ने पसलरु। २०००
49खुद्रा विक्री मदिरा पसलरु। ४५००
50थोक बिक्री मदिरा पसल (डिलर)रु। ८०००
51साना तथा हातले गहना बनाई बिक्री गर्ने पसलरु। २१००
52थोक रुपमा तथा मेसिनद्वारा गहना बनाई बिक्री गर्ने पसलरु। २५००
53चाट पसलरु। १७५
54ग्रामीण क्षेत्रको चिया नास्ता पसलरु। १००
55मिष्ठान्न भण्डार रहितको चिया नास्ता पसलरु। ३००
56मिष्ठान्न भण्डार सहितको चिया नास्ता पसलरु। १०००
57होमस्टेरु। ४००
58सामान्य खालको होटलरु। १०००
59सामान्य खालको रेष्टुरेन्ट बाररु। १८००
60राम्रो खालको रेष्टुरेन्ट बाररु। २५००
61लज मात्र भएकोरु। १०००
62सामान्य लजिङ, फुडिङको सुविधा भएकोरु। २०००
63मध्यम स्तरको लजिङ, फुडिङको सुविधा भएको होटलरु। ३०००
64उच्च स्तरको लजिङ, फुडिङको सुविधा भएको होटलरु। ४०००
65मनी ट्रान्सफर ख श्रेणीरु। ७००
66मनी टान्सफर क श्रेणीरु। १५००
67वीमा कम्पनीहरुरु। ६०००
68विदेशी मुद्रा सटहीरु। १०००
69अन्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहंरुरु। १०००
70आर्थिक कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहंरु (ख श्रेणी ः २ करोड सम्म)रु। १२००
71सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी (क श्रेणी ः २ करोड भन्दा बढी कारोवार हुने)रु। १५००
72वित्तीय कम्पनीको शाखा कार्यालयरु। ३०००
73आर्थिक कारोवार समेत गर्ने वित्तीय कम्पनीको मुख्य कार्यालयरु। ७०००
74विकास वैंकहरु शाखा कार्यालयरु। ७०००
75विकास वैंकहरु म्ुाख्य कार्यालयरु। ८०००
76नेपाल सरकारको पुर्ण स्वामित्व रहेको बाहेक केन्द्रिय स्तरका वाणिज्य बैंकहरु१०,०००।००
77साधारण प्रेसरु। ५००
78अफसेट प्रेसरु। १०००
79केवल नेटवर्क प्रति ग्राहकरु। २०
80नेपाल टेलिकम बाहेकका टेलिफोन सेवा सञ्चालकरु। २०००
81एफ.एम. रेडियोरु। १०००
82कुरियर सेवारु। ४००
83फोन, फ्याक्स, फोटोकपिरु। ४००
84साइवर तथा इमेल, इन्टरनेट, रेडियो पेजिङ् आदिमारु। ५००
85अन्य (लोक सेवा तयारी कक्षा, शिक्षक सेवा आयोग लगायत अन्य) तयारी कक्षा सञ्चालन गरेवापत१५००।
86क्याम्पस तह सम्म कोचिङ्ग सेन्टर सञ्चालन गरेबापत१५००।
87माध्यमिक तह सम्म कोचिङ्ग सेन्टर सञ्चालन गरेबापत१०००।
88अन्तराष्टिय गैर सरकारी संस्था३०००।
89टाइपिङ् , कम्प्युटर तथा भाषा प्रशिक्षण केन्द्र१०००।
90तालीम तथा अनुसन्धान केन्द्र१०००।
91माध्यमिक तहका निजी विद्यालय१२००।
92आधारभूत तहका निजी विद्यालय६००।
93वैद्य खाना तथा अन्य क्लिनिक, ल्याव५००।
94सर्जिकल सामान बेच्ने पसल६००।
95डाक्टरको सेवा नभएको मेडिकल पसल६५०।
96दाँत उपचार केन्द्र८००।
97एक्सरे, ल्याव सुविधा रहित डाक्टरको सेवा भएको मेडिकल पसल औषधी थोक पसलमा१२००।
98एक्सरे, ल्याव सुविधा सहित डाक्टरको सेवा भएको मेडिकल१०००।
99नर्सिङ् होम२५००।
100मोटर ड्राईभिङ्ग सेन्टर व्यवसाय कर१०००।
101साइकल, कुकर,पंखा, छाता, स्टोभ आदि मर्मत व्यवसाय कर२००।
102सवारी साधनको सिट, हुट बनाउने पसल व्यवसाय कर१०००।
103सवारी साधन धुने व्यवसाय कर३००।
104सवारी डेन्ट, पेन्ट गर्ने पसल व्यवसाय कर१२००।
105टायर, पञ्चर टाल्ने र टायरमा हावा भर्ने व्यवसाय कर३००।
106रेडियो,घडी, मोवाइल, तथा विभिन्न विद्युतीय उपकरण मर्मत व्यवसाय कर४००।
107मोटरसाइकल मर्मत व्यवसाय कर५५०।
108चार पांग्रे गाडी मर्मत व्यवसाय कर१०००।
109घर जग्गा बहाल कर१० प्रतिशत
110पक्कि एकतल्ला भन्दा बढी प्रति तल्ला१२५।
111पक्कि भुई तल्ले घर१५०।
112अर्ध पक्की ÷ चुली घर७५।
113कच्ची घर५०।
114वन, बगर मालपोत५।
115भित्रि खेती योग्य जग्गा (प्रति कठ्ठा) मालपोत१५।
116गोरेटो बाटो सँग जोडिएको जग्गा (प्रति कठ्ठा) मालपोत१८।
117कच्ची सडकसँग जोडिएको जग्गा (प्रति कठ्ठा) मालपोत२०।
118ग्रावेल सडक सँग जोडिएको जग्गा (प्रति कठ्ठा) मालपोत२५।
119बजार क्षेत्र वा पिच सडक सँग जोडिएको जग्गा (प्रति कठ्ठा) मालपोत४०।

अध्यक्ष :श्री मदन सेन बडायक

164

163

..

   • अमर शहिद वहुमुखी क्यम्पस सरस्वती मन्दिर निर्माण : 100000 • *    • दौलतपुर,छोट्की दौलतपुर,तिहुनी र हिमालीपुर देउथान निर्माण : 600000 • *    • होमपाइप खरिद तथा जडान : 450000 • *    • दौलतपुर कालिका मन्दिर निर्माण : 500000 • *    • तिहुनी खडक बहादुर थारूको घरनिर भदाली कुलोमा रिटेनिङ वाल निर्माण : 150000 • *    • झबही खेलकुद फिल्ड पटानी : 300000 • *    • बुद्ध आ.वि.को फिल्डको माटो पटानी र झ्याल ढोका मर्मत र अधुरो गेट निर्माण : 200000 • *    • कालिका मा.वि.को झ्याल ढोका मर्मत र खानेपानी ट्यांकी व्यवस्थापन : 200000 • *    • दौलतपुर ने.रा. पशुपति आ.वि.को बाउन्डरी र झ्याल ढोका मर्मत : 250000 • *    • श्री जनज्योति आ.वि. स्कुलको बाउन्डरी,माटो पटानी र अधुरो गेट निर्माण : 315000 • *    • दौलतपुर रत्ना वि.क.को घर नजिक नंगापुर कुलोमा पक्की कल्भर्ट र माटो पटानी : 500000 • *    • कोठारपुर क्लिनिक भवनमा पक्की शौचालय निर्माण र बाटो ग्राभेल : 300000 • *    • सोनपुर क्लिनिक भवनमा पक्की शौचालय निर्माण र सोनपुरको विभिन्न ठाउमा बाटो ग्राभेल : 500000 • *    • कोठारपुर झबही बाटोमा रूपलाल थारू र प्रेम शाहीको घरनिर दुई ओटा पक्की कल्भर्ट निर्माण : 600000 • *    • तिहुनी भदाली नालादेखि कोठारपुर जाने बाटोमा रिटेनिङ वाल र बाटो स्तरोन्नति,ग्राभेल : 700000 • *    • सोनपुरदेखि कोठारपुर जाने बाटोमा पक्की कल्भर्ट,बाटो स्तरोन्नति र ग्राभेल : 700000 • *    • दौलतपुर भदाली पुलदेखि पिच बाटोसम्म बाटो स्तरोन्नति र ग्राभेल : 400000 • *    • चक्खापुर कुलोदेखि छोट्की दौलतपुर मनिराम थारूको घरसम्म बाटो स्तरोन्नति,बाटो ग्राभेल र दुई ठाउमा पक्की कल्भर्ट निर्माण : 1900000 • *    • सोनपुर बुधुवा थारूको घरदेखि सुकुम्बासी टोलमा बाटो ग्राभेल : 250000 • *    • सोनपुर घोघुवा झरनदेखि हैराम थारूको घरसम्म बाटो ग्राभेल : 250000 • *    • मुरगहवा कर्णाली ड्यामदेखि प्रभुराम थारूको खेतसम्म बाटो स्तरोन्नति र बाटो ग्राभेल : 700000 • *    • • *